Riešenie

STOP súkromným bankám vydávať štátnu menu! 

Keďže súkromné banky vytvorili 90% „peňazí“ v krajine tak de facto sprivatizovali štátnu menu bez toho, aby si to niekto všimol — a to sa musí zmeniť!

Momentálne platí : Národná banka má „tlačiareň“ na fyzické peniaze a komerčné banky majú „tlačiareň“ na elektronické peniaze. Komerčné banky ju musia vrátiť Národnej banke!

Národná banka bude jediná môcť vydávať všetky peniaze — hotovosť aj elektronické. Bodka.

Profit z vydávania nových peňazí prejde z komerčných bánk do štátneho rozpočtu (cez NBS). Bankám zostane „len“ prevádzkový zisk.

Občania budú mať svoje peniaze bezpečne uložené na bežnom účte vedenom v Národnej banke (viď ďalší odsek). Tým sa zvýši stabilita celého finančného systému, lebo prípadný kolaps veľkých bánk (too big to fail) už nebude znamenať kolaps platobného systému krajiny ani stratu peňazí na bežných (neinvestičných) účtoch ľudí a firiem.

Komerčné banky budú naďalej poskytovať úvery, výbery hotovosti, platobné karty, Internet banking a všetky ostatné služby ako doteraz, takže občan si zmenu v bežných podmienkach ani nevšimne. Podstatná zmena sa udeje na pozadí — v legislatíve a účtovníctve bánk — a pre občana a štátny rozpočet bude mať obrovský prínos v minimalizácii pravdepodobnosti vzniku a dôsledkov finančnej krízy, ktorá sa v súčasnom systéme cyklicky opakuje.

Bude zrušené ručenie štátu a liberalizovaný bankový sektor.

Keďže NBS bude exkluzívny emitent všetkých peňazí, bude zavedený jedno-okruhový systém štátom vydaných „suverénnych“ peňazí — single-circuit sovereign money system.

 

Všetci vieme, že iba štátna Národná banka môže tlačiť papierové bankovky a raziť mince. Akékoľvek peniaze „vytvorené“ niekým iným sú falošné!

Každému je tiež jasné, že keby súkromná banka „vytvorila“ na tlačiarni 100 eurové bankovky a požičala ich na úrok, tieto bankovky sú falošné (a bol by to trestný čin)!

Verte či nie, presne to robia súkromné banky s elektronickými „peniazmi“. Vždy keď banka poskytuje pôžičku tak zápisom na počítači na účte svojho klienta „vytvorí“ (pripíše) „peniaze“ a požičia ich na úrok — toto banka nazýva „vytvorenie“ „bankového vkladu“. Tento „bankový vklad“ sú falošné (fiktívne) „peniaze“. Nazvali sme ich falošné preto, lebo ich nevytvorila Národná banka. Nik do banky nevložil peniaze ale banka vytvorila „bankový vklad“ vo svojom účtovníctve! A nazvali sme ich „peniaze“ preto, lebo ich všetci, vďaka nevedomosti a ručeniu štátu, každý deň používame na bezhotovostné platenie namiesto štátom vydanej meny.

Toto je kampaň za úpravu mandátu Národnej banky tak, aby sa táto stala jediným legálnym vydavateľom všetkých peňažných prostriedkov, ktoré oficiálne používame na hotovostné aj bezhotovostné platby, a zisk z tejto činnosti odvádzala do štátneho rozpočtu.

Pozn.: Súčasný peňažný systém má DVA ODDELENÉ OKRUHY (split-circuit reserve banking system) a sú v ňom dva druhy peňazí na uskutočňovanie bezhotovostných platieb v závislosti od toho, kto ich vytvoril:

1. rezervy (tiež nazývané likvidita) sú elektronické peniaze, ktoré vytvorila Národná banka. Sú to zostatky na účtoch komerčných bánk alebo vlády, vedených v Národnej banke. Používajú sa na platenie medzi bankami navzájom, alebo medzi bankami a vládou.

2. bankové vklady sú elektronické peniaze, ktoré vytvorili komerčné banky požičiavaním. Sú to zostatky na bežných a terminovaných účtoch ľudí a firiem vedených v komerčných bankách. Používajú sa na všetky bezhotovostné platby v ekonomike.

Po zmene bude už len jeden platobný okruh a len jeden druh oficiálneho platidla, čiže len také peniaze, ktoré vytvorila Národná banka.

Teda Národná banka, v súlade so svojim mandátom (zabezpečiť cenovú stabilitu a stabilný finančný systém), bude jediná inštitúcia, ktorá bude môcť legálne použiť ten „kúzelný účtovný trik“ kedy jediným zápisom vo svojom účtovníctve vytvorí majetok (nové peniaze) a zároveň v rovnakej výške zrkadlovo vytvorí zdroje krytia tohto majetku.

Banky začnú robiť to, čo si všetci myslíme, že už aj teraz robia: sprostredkovávať úvery. Tzn. najprv budú musieť odniekiaľ získať kapitál (napr. úspory domácností, firiem alebo pôžička od Národnej banky) aby mali čo požičať a následne budú poskytovať úvery na základe dopytu, analýzy rizika a iných faktorov, tak ako v súčasnosti.

Ako ste zistili z informácií na tejto webovej stránke, v súčasnosti namiesto legitímnych peňazí vlastníme a používame na platenie elektronické potvrdenky vydané komerčnými bankami (fiktívne bankové vklady). Za to, že nám banky tieto potvrdenky vymenia za peniaze, ručí štát (čiže ručíme sami sebe).

S úmyslom priblížiť podstatu navrhovaných zmien čo najširšej verejnosti, nasleduje veľmi stručný opis nového systému

1.) z pohľadu občana

Cieľom zmeny je dať ľuďom bezpečný bankový účet, na ktorom budú mať uložené a z právneho hľadiska aj vlastniť skutočné peniaze — elektronické eurá — vydané štátnou Národnou bankou. Peniaze vo vlastníctve ľudí budú oddelené od peňazí vo vlastníctve banky a uložené na samostatnom účte v Národnej banke (v súčasnom systéme ľudia svoje peniaze na bežnom účte nevlastnia — všetko vlastní komerčná banka a ľudia vlastnia len pohľadávku voči banke).

Súkromné banky budú presne ako doteraz naďalej poskytovať služby ako Internetbanking, platobné karty, výbery z bankomatov, atď. Pre zvýšenie kvality služieb a zníženie bankových poplatkov budú môcť vzniknúť aj iné spoločnosti ako banky, ktoré sa budú špecializovať na poskytovanie platobných služieb.

Bude zrušené ručenie štátu za súkromné banky. Aj bez ručenia vlády, keby komerčná banka skrachovala, elektronické eurá na našom bežnom (neúročenom) účte budú oddelené od peňazí banky a bezpečne uložené v Národnej banke. My len podpíšeme novú dohodu o bankových službách (Internetbanking, platobné karty a pod.) s inou bankou alebo FinTech spoločnosťou. Krach banky ohrozí len naše investície, tzn. ak sme sa rozhodli požičať banke na nejaký investičný projekt, čo prirodzene vždy so sebou prináša určité riziko a očakávanie výnosu (úroku).

Aj keď tieto zmeny sa udejú na pozadí (v účtovníctve a legislatíve) a bežný človek si ich nemusí ani všimnúť, pre ľudí sa zmení podstata toho, čo vlastnia. Po zmene budú čísla na našom bežnom účte znamenať, že vlastníme legitímne peniaze vydané Národnou bankou — čiže elektronický ekvivalent hotovosti — a nie potvrdenky od súkromných bánk na výber peňazí, ktoré ani neexistujú! Komerčné banky už nebudú môcť meniť zostatky na našich účtoch a „vytvárať“ bankové vklady z ničoho, keď poskytujú pôžičku.

Fiktívne bankové vklady prestanú existovať. Zachová sa hotovosť (obeživo) a na uskutočňovanie bezhotovostných elektronických platieb bude len jeden druh peňazí a to elektronické eurá vydané štátnou Národnou bankou.

2.) z pohľadu štátneho rozpočtu

Keď štátna mincovňa vyrazí a Národná banka uvedie do obehu napr. mincu v hodnote 2 eur a výroba stojí napr. 10 centov, rozdiel medzi hodnotou mince a nákladom na jej vyrazenie — tzv. razobné alebo seigniorage — je čistým, JEDNORAZOVÝM príjmom do štátneho rozpočtu (1,90 eur). Po zmene bude to isté bude platiť rovnako pre všetky peniaze, čiže aj bezhotovostné na účtoch. Sú viaceré spôsoby prechodu na nový systém — naraz k určitému dátumu, alebo postupne. Ak by sme si vybrali napr. postupný prechod, znamenalo by to, že ako budú ľudia a firmy postupne splácať úvery komerčným bankám, elektronické eurá už nezmiznú z obehu. Suma splatených úverov síce zmizne z účtovníctva bánk, ale Národná banka zároveň vytvorí rovnakú sumu elektronických peňazí. Tento jednorazový mimoriadny zisk Národnej banky z „vydania“ (emisie) elektronických eur bude príjmom štátneho rozpočtu. Cez štátny rozpočet sa tieto peniaze znovu dostanú do obehu, ale už ako „nedlhové“ peniaze. Objem peňažných prostriedkov v ekonomike zostane rovnaký, čiže to nebude mať vplyv na infláciu.

Profesor Joseph Huber vo svojej knine Sovereign money: beyond reserve banking (2017) uvádza, že tento zisk by mohol znížiť verejnú zadĺženosť v krajinách eurozóny až o 54%!

Zdôrazňujeme, že nejde o nejaké zoštátňovanie bánk. Banky budú naďalej súkromné firmy a budú fungovať na základe trhového princípu. Cenu peňazí (úrokové miery) tak ako doteraz bude ovplyvňovať dopyt po peniazoch, situácia na finančných trhoch, stav ekonomiky, prognózy do budúcnosti a Národná banka v súlade s jej upraveným mandátom.

Tiež si náš návrh netreba mýliť s alternatívnymi menami ako napr. Bitcoin. Ľudia a firmy budú naďalej rovnako používať svoj Internetbanking, platobné karty, alebo bankomaty. Podstatná zmena je v motivácii pre tvorbu nových peňazí. Motiváciou Národnej banky je dodržať svoj mandát, ktorý má od demokraticky zvolenej vlády. Motiváciou komerčných bánk aj vydavateľov alternatívnych mien je maximalizovať svoj zisk. A to je obrovský rozdiel! Táto zmena sa udeje na pozadí – v účtovníctve Národnej banky a komerčných bánk. Ide o to, aby len Národná banka mohla urobiť takú účtovnú operáciu, ktorá by vytvorila nové peniaze v systéme.

Hlavným prínosom tejto zmeny je, že ľudia budú mať svoje peniaze v bezpečí, tzn. budú vlastniť elektronické eurá uložené na svojom bežnom účte v Národnej banke (namiesto fiktívnych bankových vkladov v komerčných bankách, ktoré „vlastnia“ teraz) a Národná banka získa priamy nástroj regulácie množstva peňazí v obehu. Dnes má v rukách len nepriame nástroje, ako napr. určovanie základnej úrokovej miery, ktoré sa ukázali ako nedostatočné na odvrátenie finančnej krízy. Finančný systém bude oveľa stabilnejší a bude možné znížiť zadĺženosť ľudí, firiem aj štátu bez toho, aby sa znížil objem peňažných prostriedkov v obehu.

Štát bude vydávať všetky oficiálne peniaze platné na svojom území. Schvaľovať zákony a vytvárať peniaze môže jedine štát. Ak dnes 90% peňažných prostriedkov v obehu vytvorili súkromné banky, je to ako keby parlament schválil zákon, že deleguje moc vydávať zákony na súkromné právnické firmy (založené za účelom dosahovania zisku) a tieto by nám v krajine schvaľovali 90% legislatívy. No a keby tieto firmy schválili také zákony, z ktorých by sami mali zisk, ale v krajine by spôsobili krízu, daňoví poplatníci to zaplatia (lebo štát za tieto súkromné firmy ručí). Po kríze namiesto toho aby sa moc vydávať zákony vrátila parlamentu, tak radšej parlament akože sprísni kontrolu, ako tieto firmy vytvárajú 90% legislatívy krajiny a ide sa ďalej, rovnakým spôsobom ako pred krízou… Veď to je neskutočné! Zmeny, ktoré navrhujeme zabezpečia, že občania zvrchovaného štátu budú používať len legitímne peniaze vydané štátom. Existencia peňažných prostriedkov v obehu prestane byť závislá od súkromných firiem (bánk) a od toho komu, kedy, koľko, na čo, a za aký úrok „peňazí“ banky vytvoria a požičajú.

Na záver dodávame, že náš návrh je fundamentálne iný ako tzv. full-reserve banking (100% reserve banking) a to práve z dôvodu, že má len jeden platobný okruh a dovoľuje používať ako oficiálne platidlo krajiny jedine peňažné prostriedky vydané štátom, zatiaľ čo v systéme full-reserve banking sú stále dva platobné okruhy, banky pokračujú vo vytváraní „peňazí“ (bankových vkladov klientov) a následne musia zabezpečiť ich 100% krytie rezervami (peniazmi vydanými štátom).

Viac info: Synopsis of 100% reserve versus plain sovereign money compiled by Joseph Huber (English)

Na dosiahnutie zmeny je kľúčové, aby sa o tomto stave dozvedeli ľudia, univerzity a politici.

Preto je potrebné

  1.  jednoduchým spôsobom vysvetliť širokej verejnosti ako súčasný systém funguje,
  2. vplyvom verejnej mienky motivovať politikov, aby sa týmto problémom zaoberali a zmenili legislatívu v prospech stabilnejšieho peňažného systému, ktorý slúži ľuďom (a nie naopak).

Rámcovo sa súčasný problémový finančný systém dá opraviť nasledovne:

  • Moc vydávať peniaze musí byť bankám, ktoré spôsobili finančnú krízu, odobratá.
  • Nové peniaze môžu byť vytvorené jedine štátom a bez súbežného vzniku dlhu.
  • Namiesto finančných trhov a cenových bublín dať nové peniaze do obehu priamo do skutočnej ekonomiky (produkcia tovarov a služieb a nie cenných papierov a finančných derivátov).

Aj vo Financial Times v článku s názvom “Strip private banks of their power to create moneysa už píše o potrebe zobrať bankám moc tvoriť nové peniaze. Ak nemáte FT konto, otvorte si prehliadač Google Chrome Incognito a dajte vyhľadať názov článku.

Sme otvorení širokej verejnej aj odbornej diskusii na túto tému. Zároveň máme detailné a praktické návrhy riešení, ktoré by takúto zmenu k lepšiemu umožnili.

Viac info (English) nájdete na http://positivemoney.org/what-we-do/