Riešenie

Jedine štát môže vytvárať nové peniaze. Bodka.

Každému je jasné, že iba štát (Národná banka vlastnená štátom) môže tlačiť papierové bankovky a raziť mince. Akékoľvek bankovky vytlačené niekým iným sú falošné!! Je nepochopiteľné, že to tak ešte nie je, ale to isté musí začať platiť aj o elektronických peniazoch, ktoré používame na bezhotovostné platby.

Toto je kampaň za úpravu mandátu Národnej banky tak, aby sa táto stala jediným legálnym vydavateľom všetkých peňažných prostriedkov, ktoré oficiálne používame na hotovostné aj bezhotovostné platby, a zisk z tejto činnosti odvádzala do štátneho rozpočtu.

Pozn.: V súčasnom bankovom systéme sú dva druhy peňazí na uskutočňovanie bezhotovostných platieb v závislosti od toho, kto ich vytvoril:

1. rezervy (tiež nazývané likvidita) sú elektronické peniaze, ktoré vytvorila Národná banka. Sú to zostatky na účtoch komerčných bánk alebo vlády, vedených v Národnej banke. Používajú sa na platenie medzi bankami navzájom, alebo medzi bankami a vládou.

2. bankové vklady sú elektronické peniaze, ktoré vytvorili komerčné banky požičiavaním. Sú to zostatky na bežných a terminovaných účtoch ľudí a firiem vedených v komerčných bankách. Používajú sa na všetky bezhotovostné platby v ekonomike.

Po zmene bude už len jeden druh oficiálneho platidla a to len také peniaze, ktoré vytvorila Národná banka.

Teda Národná banka, v súlade so svojim mandátom (zabezpečiť cenovú stabilitu a stabilný finančný systém), bude jediná inštitúcia, ktorá bude môcť legálne použiť ten „kúzelný účtovný trik“ kedy jediným zápisom vo svojom účtovníctve vytvorí majetok (nové peniaze) a zároveň vytvorí v rovnakej výške záväzok.

Banky začnú robiť to, čo si všetci myslíme, že už aj teraz robia: sprostredkovávať úvery. Tzn. najprv budú musieť odniekiaľ získať kapitál (napr. úspory domácností, firiem alebo pôžička od Národnej banky) aby mali čo požičať a následne budú poskytovať úvery na základe dopytu, analýzy rizika a iných faktorov, tak ako v súčasnosti.

Ako ste zistili z informácií na tejto webovej stránke, v súčasnosti namiesto legitímnych peňazí vlastníme a používame na platenie elektronické potvrdenky vydané komerčnými bankami (fiktívne bankové vklady). Za to, že nám banky tieto potvrdenky vymenia za peniaze, ručí štát (čiže ručíme sami sebe).

S úmyslom priblížiť podstatu navrhovaných zmien čo najširšej verejnosti, nasleduje veľmi stručný opis nového systému

1.) z pohľadu občana

Cieľom zmeny je dať ľuďom bezpečný bankový účet, na ktorom budú mať uložené skutočné peniaze – digitálne eurá – vydané štátom (Národnou bankou). Namiesto bežných účtov v súkromných bankách budú v Národnej banke zrkadlovo zriadené všetky bežné účty ľudí a firiem (vláda a banky tam už svoje účty majú). Ku dňu zmeny budú prenesené všetky zostatky z bežných účtov v komerčných bánkách a v tomto momente Národná banka vytvorí digitálne eurá na našich nových bežných účtoch v rovnakej hodnote. Záväzok komerčných bánk voči občanom z bankových vkladov sa zmení na záväzok voči Národnej banke.

Samozrejme, Národná banka nebude poskytovať ľuďom individuálne bankové služby, ako napr. Internet banking, platobné karty, výbery z bankomatov, atď. Všetky tieto funkcie budú naďalej vykonávať súkromné banky presne ako doteraz.

Bude zrušené ručenie štátu za súkromné banky. Aj bez ručenia vlády, keby komerčná banka skrachovala, naše digitálne eurá budú bezpečne uložené na bežnom účte v Národnej banke a my len podpíšeme novú dohodu o bankových službách (Internet bankingu) s inou bankou.

Aj keď tieto zmeny sa udejú len na pozadí (v účtovníctve a legislatíve) a my si ich nemusíme ani všimnúť (okrem zmeny čísla účtu), pre ľudí sa zmení podstata toho, čo vlastnia. Po zmene budú čísla na našom účte v Národnej banke znamenať, že vlastníme legitímne peniaze vydané Národnou bankou (a nie potvrdenky na výber od súkromných bánk na peniaze, ktoré ani nemajú). Komerčné banky už nebudú môcť meniť zostatky na našich účtoch a vytvárať „bankové vklady“ z ničoho, keď poskytujú pôžičku.

Fiktívne bankové vklady prestanú existovať. Bude len jeden druh peňazí na uskutočňovanie bezhotovostných elektronických platieb a to digitálne eurá vydané štátom (Národnou bankou).

2.) z pohľadu štátneho rozpočtu

Keď Národná banka vytlačí a uvedie do obehu napr. 100 eurovú bankovku a stojí ju to napr. 10 centov, rozdiel medzi hodnotou bankovky a nákladom na jej vytlačenie je príjmom štátneho rozpočtu (99,90 eur). Po zmene bude platiť to isté aj pre bezhotovostné peniaze. Ako budú ľudia postupne splácať úvery komerčným bankám, digitálne eurá už nezmiznú z obehu, ale banky ich vrátia Národnej banke. Tento jednorázový mimoriadny zisk Národnej banky z vydania digitálnych eur bude príjmom štátneho rozpočtu.

Zdôrazňujeme, že nejde o nejaké zoštátňovanie bánk. Banky budú naďalej súkromné firmy a budú fungovať na základe trhového princípu. Cenu peňazí (úrokové miery) tak ako doteraz bude ovplyvňovať dopyt po peniazoch, situácia na finančných trhoch, stav ekonomiky, prognózy do budúcnosti a Národná banka v súlade s jej mandátom.

Tiež si náš návrh netreba mýliť s alternatívnymi menami ako napr. Bitcoin. Ľudia a firmy budú naďalej rovnako používať svoj Internet banking, platobné karty, alebo bankomaty. Podstatná zmena je v motivácii pre tvorbu nových peňazí. Motiváciou Národnej banky je dodržať svoj mandát. Motiváciou komerčných bánk aj vydavateľov alternatívnych mien je maximalizovať svoj zisk. A to je obrovský rozdiel. Táto zmena sa udeje na pozadí – v účtovníctve Národnej banky a komerčných bánk. Ide o to, aby len Národná banka mohla urobiť takú účtovnú operáciu, ktorá by vytvorila nové peňažné prostriedky v systéme.

Hlavným prínosom tejto zmeny je, že ľudia budú mať svoje peniaze v bezpečí, tzn. budú vlastniť digitálne eurá uložené na svojom bežnom účte v Národnej banke (namiesto fiktívnych bankových vkladov v komerčných bankách, ktoré vlastnia teraz) a Národná banka získa priamy nástroj regulácie množstva peňazí v obehu. Dnes má v rukách len nepriame nástroje, ako napr. určovanie základnej úrokovej miery, ktoré sa ukázali ako nedostatočné na odvrátenie finančnej krízy. Finančný systém bude oveľa stabilnejší a bude možné znížiť zadĺženosť ľudí, firiem aj štátu bez toho, aby sa znížil objem peňažných prostriedkov v obehu.

Štát bude vydávať všetky oficiálne peniaze platné na svojom území. Schvaľovať zákony a vytvárať peniaze môže jedine štát. Ak dnes 90% peňažných prostriedkov v obehu vytvorili súkromné banky, je to ako keby parlament schválil zákon, že deleguje moc vydávať zákony na súkromné právnické firmy (založené za účelom dosahovania zisku) a tieto by nám v krajine schvaľovali 90% legislatívy. No a keby tieto firmy schválili také zákony, z ktorých by mali zisk, ale v krajine by spôsobili krízu, daňoví poplatníci to zaplatia (lebo štát za tieto súkromné firmy ručí). Po kríze, namiesto toho aby sa moc vydávať zákony vrátila parlamentu, tak radšej parlament akože sprísni kontrolu, ako tieto firmy vytvárajú 90% legislatívy krajiny a ide sa ďalej, rovnakým spôsobom ako pred krízou… Veď to je neskutočné!! Zmeny, ktoré navrhujeme zabezpečia, že občania zvrchovaného štátu budú používať len legitímne štátne peniaze a prestanú byť závislí od súkromných firiem (bánk) a od toho, na aký účel, kedy a koľko „peňazí“ banky vytvoria.

Pre úplnosť dodávame, že náš návrh je založený na úplne inom princípe ako tzv. full-reserve banking (100% reserve banking) a to práve z dôvodu, že dovoľuje používať ako oficiálne platidlo krajiny len peňažné prostriedky vydané štátom, zatiaľ čo v systéme full-reserve banking pokračujú banky vo vytváraní peňazí a následne musia zabezpečiť 100% krytie týchto nových peňazí rezervami.

Na dosiahnutie zmeny je kľúčové, aby sa o tomto stave dozvedeli ľudia, univerzity a politici.

Preto je potrebné

  1.  jednoduchým spôsobom vysvetliť širokej verejnosti ako súčasný systém funguje,
  2. vplyvom verejnej mienky motivovať politikov, aby sa týmto problémom zaoberali a zmenili legislatívu v prospech stabilnejšieho peňažného systému, ktorý slúži ľuďom (a nie naopak).

Rámcovo sa súčasný problémový finančný systém dá opraviť nasledovne:

  • Moc vydávať peniaze musí byť bankám, ktoré spôsobili finančnú krízu, odobratá.
  • Nové peniaze môžu byť vytvorené jedine štátom a bez súbežného vzniku dlhu.
  • Namiesto finančných trhov a cenových bublín dať nové peniaze do obehu priamo do skutočnej ekonomiky (produkcia tovarov a služieb namiesto cenných papierov a finančných derivátov).

Aj vo Financial Times v článku “Strip private banks of their power to create moneysa už píše o potrebe zobrať bankám moc tvoriť nové peniaze.

Sme otvorení širokej verejnej aj odbornej diskusii na túto tému. Zároveň máme detailné a praktické návrhy riešení, ktoré by takúto zmenu umožnili.

Viac info (English) nájdete na http://positivemoney.org/our-proposals/